• Haa! Ilmahaaga waa la arki karaa haddii ay ku jiraan BadgerCare ama Medical Assistance.
  • Haa! Ilmahaaga waa la arki karaa haddii uusan caymis ku jirin laakiin u qalmo Barnaamijka Qadada bilaashka ah iyo Qiima dhimista ee iskuulkooda
  • Haa! Ilmahaaga waa la arki karaa haddii ay da'doodu tahay 0-19

OHP waxay aqbashaa bukaan socodka iyadoon loo eegaynin awooddooda inay bixiyaan, waxayna aqbashaa Medicaid, Badgercare, Medicare, kuwa aan caymiska lahayn, iyo CHIP. Haddii ilmahaagu ka weyn yahay 19 ama uu leeyahay caymis ilkeed oo gaar ah ama uusan u qalmin Barnaamijka Qadada bilaashka ah iyo Yaraanta, cunuggaaga waxaa loo diri doonaa bixiye ilkeed oo gaar ah.